Geschillen

Esprit Scholen is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Deze stichting fungeert tevens  als één loket voor geschilbehandeling voor het gehele onderwijs, zoals in de cao is voorgeschreven.

Als u, of u nou ouder van een leerling, leerling of medewerker van Esprit Scholen bent, na de interne afhandeling van een klacht toch nog behoefte voelt om uw klacht door een onafhankelijke instantie te laten beoordelen, kunt u zich wenden tot de Stichting Onderwijsgeschillen. Dit kan schriftelijk of per e-mail.

Stichting Onderwijsgeschillen
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD  Utrecht
Telefoon: 030-2809590
e-mail:  
info@onderwijsgeschillen.nl
website: 
 www.onderwijsgeschillen.nl
De stichting kent de volgende commissies:

·         Commissie van Beroep

·         Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (Wet Medezeggenschap Scholen)

·         Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering

·         Landelijke geschillencommissie dgo (overleg tussen werkgevers en werknemers zonder bemoeienis van de vakbonden)